Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
HĐ Mạc tộc VN và các địa phương

      HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HộI ĐồNG Mạc tộc tỉnh HảI Dương                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số  02/2014/QĐ-HĐMTT                                              --------------------&------------------ 

                     --------                                                                                                                                                    

                      HảI Dương, ngày 02  tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về cơ cấu tổ chức và Bổ nhiệm chức vụ của các thành viên

 Hội đồng Mạc tộc  tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ II (2014-2019)

-------------&---------

 

HỘI ĐồNG MẠC TỘC TỉNH HảI Dương

 

 - Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐB Mạc tộc tỉnh Hải Dương lần thứ II ngày 8 tháng 6 năm 2014.                                                       

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 11 năm 2011.                                                      

- Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương.

 

                                                            QUYẾT ĐỊNH

                           

Điều I. Quyết định Ban hành về cơ cấu tổ chức HĐMT tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ II

- Thông báo phân công nhiệm vụ cho 5 Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh nhiệm kỳ II

- Quyết định bổ nhiệm chức danh 5 Trưởng ban, các chủ nhiệm câu lạc bộ của HĐMT tỉnh và bổ nhiệm các chức danh phụ trách Cụm huyện thuộc HĐMT tỉnh Hải Dương           

Điều II. Các thành viên HĐMT tỉnh Hải Dương,  các ông, bà Trưởng ban, Chủ nhiệm câu lạc bộ, phụ trách các Cụm huyện trong HĐMT tỉnh có Danh sách kèm theo quyết định này 

                                                     ( có phụ lục1 kèm theo )

Điều III. Hàng năm trong quá trình thực hiện khi cần thiết nhân sự  có thể được điều chỉnh, bổ sung thêm, để kiện toàn bộ máy hoạt động của HĐMT tỉnh Hải Dương đạt hiệu quả cao 

Điều IV.  Các tập thể và cá nhân có tên trong quyết định này chiểu quyết định thi hành, và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                  

   Nơi nhận:                                                                                      

                                                                                  TM Hội Đồng Mạc Tộc tỉnh

- HĐMT Việt Nam ( để báo cáo)                                                                                               

  CHỦ TỊCH

- HĐMT tỉnh ( để thực hiện)

- Các cá nhân, tập thể thuộc HĐMT tỉnh ( để thực hiện

 

- Các chi họ Mạc, gốc Mạc trong tỉnh 

Trần Mạc Đăng úy

- Lưu Văn phòng và Ban Tổ chức HĐMT tỉnh

 

                         

Phụ lục 1 -Danh sách Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ II ( 2014-2019)

        ( Đại hội ngày 8/6/2014  tại Đền thờ Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi )

---------------@----------------

 

STT

Họ và tên

Cấp bậc- chức danh và phân công nhiệm vụ 

của HĐMT tỉnh nhiệm kỳ II ( 2014-2019)

Quê quán, chi họ Mạc,

gốc Mạc trong tỉnh

Điện thoại

liên hệ

I

Lãnh đạo HĐMT Tỉnh

( Thường vụ Hội đồng Mạc tộc tỉnh )

 

 

1

Trần Đăng Úy

-Chủ tịch HĐMT tỉnh ( Đại tá công an Hải phòng )

- Phó Ban kiểm tra HĐMT Việt Nam

- Phụ trách chung tất cả các hoạt động của HĐMT tỉnh- là Chủ tài khoản của HĐMT tỉnh

Chi họ Trần gốc Mạc

- thôn Tè, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, Hải Dương

0906071897

2

Nguyễn Quang Tuyến

- Phó Chủ tịch Thường trực ( Đại tá –QK3) - phụ trách tổ chức, đối ngoại,  thi đua khen thưởng, kết nối dòng họ. Cụm trưởng huyện Kinh Môn

 Phó ban thường trực Ban tổ chức HĐMTV.Nam

Chi họ Nguyễn gốc Mạc

- thôn Lưu Thượng I, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương

0912844405

3

Nguyễn Văn Sui

Phó Chủ tịch HĐMT tỉnh- phụ trách văn phòng, tài chính, hậu cần đời sống, phối hợp với Ban quản lý đền Mạc Đĩnh Chi khi tổ chức hội nghị (hoặc giỗ tổ). Cụm trưởng huyện Nam Sách

Chi họ Nguyễn Xuân gốc Mạc- thôn Cổ Pháp, xã Cộng hòa, Nam Sách, Hải Dương

01287335440

4

Mạc Văn Thanh

Phó chủ tịch HĐMT tỉnh ( Đại tá công an Hải Dương ), phụ trách nghiên cứu sử họ, xây dựng nhà thờ họ Mạc Việt Nam, câu lạc bộ doanh nhân Mạc tộc. Cụm trưởng TP. Hải Dương, Bình Giang, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ , Gia lộc, Thanh Miện, Ninh Giang

Chi họ Mạc – thôn Tống Xá, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách,

Hải Dương 

0913256024

5

Mạc Đình Cống

Phó chủ tịch HĐMT tỉnh- phụ trách Thanh tra, câu lạc bộ nữ họ Mạc tỉnh. Cụm trưởng Thị xã Chí Linh

Chi họ Mạc thôn Trụ Thượng, xã Đồng Lạc, TX Chí Linh, Hải Dương

01686892478

6

Mạc Văn Dũng

Phó chủ tịch HĐMT tỉnh ( nguyên Hiệu Trưởng THPT Thanh Hà )- phụ trách khuyến học, thông tin- truyền thông, câu lạc bộ tuổi trẻ họ Mạc tỉnh

Cụm trưởng huyện Thanh hà

Chi họ Mạc- thôn Văn Mạc, xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương

0914764099

II

Ủy Viên Thường trực

là Trưởng  ban HĐMT tỉnh và  các cụm huyện

 

 

1

Mạc Văn Khải

Ủy viên thường trực -Chánh văn phòng HĐMT tỉnh, phụ trách văn phòng, tài chính ( thủ quỹ, kế toán ), hậu cần-đời sống khi hội nghị ( hoặc giỗ Tổ)

Chi họ Mạc thôn Vũ La, xã Nam Đồng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

0904866880

2

Đặng Quốc Cờ

Ủy viên Thường trực- Tổng thư ký HĐMT tỉnh - -Trưởng ban nghiên cứu Lịch sử họ Mạc, gốc Mạc thuộc HĐMT tỉnh

Chi họ Đặng gốc Mạc thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương

01912623216

3

Mạc Công Đính

Ủy viên Thường trực ( Thượng tá -QK3 )- Trưởng ban tổ chức, thi đua khen thưởng, kết nối dòng họ. Cụm phó huyện Kinh Môn, phụ trách khu vực Bắc và Nam An Phụ

Chi họ Mạc- thôn Huệ Trì , xã An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương

0984924218

4

Hoàng Minh Côi

Ủy viên Thường trực- Phó tổng thư ký HĐMT tỉnh  Trưởng ban Thông tin – truyền thông HĐMT tỉnh ( Phó CNUBKT H.U/ Kinh Môn )

Chi họ Hoàng gốc Mạc

thôn Lưu Thượng II, xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương

0904026324

5

Mạc Khắc Điều

Ủy viên Thường trực- Trưởng ban Khuyến học

 

Chi họ Mạc- thôn Văn Mạc, xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương

01258542496

6

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Ủy viên Thường trực-  Chủ nhiệm Câu lạc bộ nữ HĐMT tỉnh

Chi họ Nguyễn gốc Mạc- thôn Thanh Liên, xã Cộng hòa, Kim Thành, Hải Dương

0983729114

7

Mạc Thọ Ký

Ủy viên Thường trực-  Chủ nhiệm Câu lạc bộ tuổi trẻ - HĐMT tỉnh

Chi họ Mạc thôn Long Động,   xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương

0983753257

8

Hoàng Lâm Tới

Ủy viên Thường trực- Thư ký Câu lạc bộ Doanh nhân HĐMT tỉnh- Phó Văn phòng HĐMT tỉnh (Thư ký Cụm Kinh Môn­Thư ký HĐMT Hiệp An )

Chi họ Hoàng Tam gốc Mạc

thôn Lưu Thượng II, xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương.

01646186724

9

Hoàng Minh Xưởng

Ủy viên Thường trực- Cụm phó huyện Kinh Môn; phụ trách khu vực Tam Lưu - Quyền Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc xã Hiệp An

Chi họ Hoàng gốc Mạc- thôn Lưu Thượng II, xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương

01679675623

10

Mạc Đức Bảy

Ủy viên Thường trực- Cụm phó huyện Nam Sách; phụ trách khu vực Bắc- Nam Sách và phối hợp với BanQLĐền Mạc Đĩnh Chi khi hội nghị (hoặc giỗ tổ)

Chi họ Mạc thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

01653781035

11

Mạc Văn Tảo

Ủy viên Thường trực HĐMT tỉnh- Cụm phó huyện Nam Sách; phụ trách khu vực Nam- Nam Sách

Chi họ Mạc thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

0977933946

12

Mạc Văn Thực

Ủy viên Thường trực HĐMT tỉnh- Cụm phó Thị xã Chí Linh

Chi họ Mạc thôn Tống Xá, Thanh Quang, Nam Sách, cư trú tại Chí Linh, Hải Dương

0944259228

13

Mạc Danh Hoành

Ủy viên Thường trực HĐMT tỉnh- Cụm phó huyện Thanh Hà , tỉnh Hải Dương

Chi họ Mạc thôn Phương La,

 Cẩm Chế,Thanh Hà, H/Dương

03203510095

0995909102

14

Nguyễn Thế Sản

Ủy viên Thường trực HĐMT tỉnh- Cụm phó phụ trách TP.Hải Dương, và các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Bình Giang, Ninh Giang, Thanh Miện.

Chi họ Nguyễn gốc Mạc, thôn Tào Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương

 

15

Nguyễn Đức Phúc

Ủy viên Thường trực HĐMT tỉnh- Cụm trưởng huyện Kim Thành , tỉnh Hải Dương

Chi họ Nguyễn gốc Mạc, thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành,  Hải Dương

01668876305

III

Các UVHĐMT tỉnh

Phụ trách các chi họ Mạc, gốc Mạc trong tỉnh

 

 

A/

Khu vực Nam Sách

 

 

 

1

Nguyễn Trọng Cường

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Nguyễn Trọng

thôn An Đồn, An Bình, Nam Sách, Hải Dương

 

2

Mạc Song Chính

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc Long Động

thôn Long Động, xã Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương

 

3

Mạc Văn Hanh

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Tống xá, xã Thanh Quang Nam Sách, Hải Dương

 

4

Nguyễn Xuân Hiếu

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Nguyễn Xuân

thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương

 

5

Mạc Văn Kết

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Long Động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương

 

6

Mạc Văn Nguyệt

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Tống xá, xã Thanh Quang Nam Sách, Hải Dương

 

7

Mạc Văn Quyền

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Tè, xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương

 

8

Mạc Văn Nguyện

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Cẩm Lý, xã An Lâm,

Nam Sách, Hải Dương

 

9

Trần Văn Tĩnh

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Trần

thôn Tè, xã Hợp Tiến,

Nam Sách, Hải Dương

 

10

Đặng Đức Thạc

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Đặng Đức

thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa, Nam Sách, Hải Dương

 

11

Đặng Thị Thanh

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Nguyễn Huy

thôn Lý Văn, xã Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương

 

12

Mạc Đức Trường

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn An Lương, xã An Lâm Nam Sách, Hải Dương

 

13

Nguyễn Văn Văn

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Nguyễn Văn

thôn Kim Khê, xã Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương

 

14

Mạc Văn Đỗ

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Nhân Lễ, xã Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương

 

 

Cộng Nam Sách = 14

 

 

 

B/

Khu vực Kinh Môn

 

 

 

1

Mạc Thế Hà

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc Thế

thôn Lưu Thượng I, xã Hiệp An, Kinh Môn Hải Dương

 

2

Mạc Văn Kỷ

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Bằng Hà Nam, xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương

 

3

Mạc Đăng Lượng

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Huệ Trì, Xã An Phụ,

Kinh Môn, Hải Dương

 

4

Mạc Văn Ngay

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương

 

5

Mạc Bá Nguyên

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Đồng Quan nội, xã Quang Trung, Kinh Môn, Hải Dương

 

6

Hoàng Văn  Tân

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Hoàng Ngảnh

thôn Lưu Thượng II, xã Hiệp an, Kinh Môn Hải Dương

 

7

Nguyễn Văn Thỏa

Ủy viên HĐMT tỉnh –Q. Phó Chủ tịch HĐMT xã Hiệp An- Chủ tịch HĐGT họ Nguyễn gốc Mạc

thôn Lưu Thượng II, xã Hiệp An,  Kinh Môn, Hải Dương

 

8

Mạc Văn Tiến

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc Văn Bởi

thôn Lưu Thượng I, xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương

 

 

Cộng Kinh Môn = 8

 

 

 

C/

Khu Vực Chí Linh

 

 

 

1

Mạc Văn Đức

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Trại Lẻ, xã An Lạc, TX Chí Linh, Hải Dương

 

2

Mạc Đình Chắt

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc Đình

thôn Trụ Thượng, xã Đồng Lạc, TX Chí Linh, Hải Dương

 

3

Nguyễn Công Cương

Ủy viên HĐMT tỉnh- Chi họ Nguyễn Công

thôn Thủ Chính, xã Đồng Lạc, TX Chí Linh, Hải Dương

 

4

Mạc Văn Huynh

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Đồng Tâm, xã Cổ Thành, TX Chí Linh, Hải Dương

 

5

Mạc Văn Thơi

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Nhân Hậu, xã Chí Minh, TX Chí Linh Hải Dương

 

 

Cộng Chí Linh = 5

 

 

 

D/

Khu vực Thanh Hà

 

 

 

1

Mạc Văn Dân

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Phương La, xã Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương

 

2

Mạc Văn Lộc

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Mạc Thủ, xã Văn Mạc, Thanh Hà, Hải Dương

 

3

Mạc Văn Tuyn

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Hào Xá, xã Thanh Xá, Thanh Hà, Hải Dương

 

4

Mạc Văn Thơm

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Vàng Xá, xã Quyết Thắng, Thanh Hà, Hải Dương

 

 

Cộng Thanh Hà = 4

 

 

 

E/

Khu vực Kim Thành

 

 

 

1

Nguyễn Đức Bơ

Ủy viên HĐMT tỉnh- Chi họ Nguyễn Đức

thôn Thượng Đậu, xã Thượng Vũ,  Kim Thành, Hải Dương

 

2

Mạc Văn Chanh

Ủy viên HĐMT tỉnh- Chi họ Mạc

thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, Kim Thành, HảiDương

 

3

Nguyễn Mạnh Hải

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Nguyễn

thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương

 

4

Nguyễn Hữu Lạo

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ  Nguyễn Hữu

thôn Thượng Đậu, xã Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương

 

 

Cộng Kim Thành = 4

 

 

 

F/

 Khu vực TP Hải Dương

và các huyện còn lại

 

 

1

Hoàng Minh Đạo

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Hoàng

thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc, Ninh Giang, Hải Dương

 

2

Nguyễn Thế Sản

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Nguyễn Thế

thôn Tào Khê, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương

 

3

Mạc Kỳ Sơn

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

Tứ Kỳ- trú tại thôn Tràng Kỷ, xã Tân Trường, Cẩm Giàng. Hải Dương

 

4

Mạc Văn Thiệu

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Đồng Ngọ, xã Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 

5

Mạc Văn Trường

Ủy viên HĐMT tỉnh - Chi họ Mạc

thôn Vũ La, xã Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 

 

Cộng TPHải Dương và các huyện còn lại =5

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng số lãnh đạo ( Thường vụ ) HĐMT tỉnh = 6 người, ủy viên thường trực HĐMT tỉnh là Trưởng Ban và phụ trách Cụm huyện = 15 người. Số còn lại là Uỷ viên Hội đồng Mạc tộc tỉnh phụ trách các chi họ Mạc, gốc Mạc ở trong tỉnh = 40 người ( trường hợp các chi họ có Ủy viên Thường trực HĐMT tỉnh thì UVTT phụ trách luôn chi họ đó mà không cần thiết phải bổ sung thêm Ủy viên HĐMT tỉnh nữa ).

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc