Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
Văn bản HĐMTVN

HĐMT VIỆT NAM

       Số: 05/BKT- HĐMTVN/TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - tự do- Hạnh phúc.

           Hà nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013

 

 QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

V/v: Ban hành Quy chế tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm tra HĐMTVN

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Mạc Tộc Việt Nam lần thứ nhất đã được thông qua ngày 6/11/2011 tại Hà nội.

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam do   Chủ tich HĐMT Việt Nam ban hành theo Quyết định  số 28 ngày 28.11.2011;

- Căn cứ Tờ trình số : 04/ BKT- HĐMTVN/TT ngày 20/05/2013 của Ban Kiểm tra Hội đồng Mạc tộc Việt Nam  v/v: Đề nghị Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Kiểm tra, được Hội nghị Đại biểu HĐMTVN  giữa nhiệm kỳ 2011-2013 thông qua ngày 02 tháng 06 năm 2013.

- Xét đề nghị của Ông Trưởng ban kiểm tra Hội đồng Mạc tộc Việt Nam.

                                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban kiểm tra HĐMTVN gồm 6 chương; 13 điều (Nội dung cụ thể theo văn bản quy chế kèm theo). Quá trình thực hiện quy chế khi cần thiết sẽ được sửa đổi bổ sung.

Điều 2. Các Ông, Bà trong Ban thường trực, các Phó Chủ tịch, Trưởng ban tổ chức, Chánh văn phòng và các Ban, đơn vị, thành viên HĐMT trực thuộc Hội đồng Mạc tộc Việt Nam; Các HĐMT và BLL các tỉnh/thành trong cả nước và  toàn thể các thành viên Mạc tộc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2013.

 

Nơi gửi

- Chủ tịch HĐMTVN ( thay B. cáo)

- Như điều 2 ( để thực hiện)

- Lưu: Ban kiểm tra 

T/M HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

 

CHỦ TỊCH

 Đã ký

 

            GS.TSKH. PHAN ĐĂNG NHẬT

                    

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

CỦA BAN KIỂM TRA HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

       NHIỆM KỲ 2011 – 2014 

(Ban hành theo Quyết định số: 05/QĐ- TT/HĐMTVN ngày 5 tháng 6 năm 2013

 của Chủ tịch Hội đồng Mạc tộc Việt Nam)

          - Căn cứ kết quả Đại hội Đại biểu Hội đồng Mạc tộc Việt nam lần thứ nhất ngày 06/11/2011 đã bầu Ban kiểm tra Hội đồng Mạc tộc Việt Nam gồm 08 thành viên.

        - Căn cứ Điều lệ Hội đồng Mạc tộc Việt Nam ban hành theo Quyết định số 28 ngày /11/2011 của Thường trực, Hội đồng Mạc tộc Việt Nam về việc ban hành quy chế Tổ chức Hoạt động của  Hội đồng Mạc tộc Việt nam nhiệm kỳ 2011 – 2014.

          - Căn cứ thực tế hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt nam và Biên bản Hội nghị Ban kiểm tra họp ngày 19/5/2013 thống nhất ban hành Qui chế tổ chức, hoạt động của Ban kiểm tra Hội đồng Mạc Tộc Việt Nam và Ban kiểm tra Hội đồng Mạc tộc địa phương (Nếu có) nhiệm kỳ 2011 – 2014 cụ thể như sau:

         - Các chữ viết tắt: Hội đồng Mạc tộc Việt Nam bao gồm Ban thường trực viết tắt là (HĐMTVN); Hội đồng Mạc tộc vùng khu vực, tỉnh, thành phố trực thuộc gọi chung là Hội đồng Mạc tộc địa phương viết tắt là (HĐMTĐP); Hội đồng Mạc tộc cùng cấp viết tắt là (HĐMTCC); Ban Thanh tra Hội đồng Mạc tộc, Ban kiểm tra Mạc tộc Vùng, khu vực, tỉnh, thành phố... trực thuộc gọi chung và viết tắt là (BKTHĐMT trực thuộc); Khiếu nại tố cáo (KNTC).

 

CHƯƠNG I

                               TỔ  CHỨC CỦA BAN KIỂM TRA

Điều 1. Thường trực  HĐMT Việt Nam và các Thành viên Ban kiểm tra đã họp kỳ họp lần thứ 2, ngày 20 /11/2011 Bầu Trưởng ban, các phó trưởng ban, Thư ký theo danh sách gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Trần Hòa          Chức vụ: Trưởng ban

2. Ông Phan Mạc Tuấn  Chức vụ: Phó trưởng ban trực/ Thư ký

3. Ông Mạc Như Giác    Chức vụ: Phó trưởng ban

4. Ông Trần Đăng Úy    Chức vụ: Phó trưởng ban

5. Ông Tô Huy Hinh         Chức vụ: Ủy viên

6. Ông Vũ Tường Long  Chức vụ: Ủy viên

7. Ông Phạm Đức Hùng Chức vụ: Ủy viên

8. Ông Hoàng Sơn Hiền Chức vụ: Ủy viên

 

CHƯƠNG II

       CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM TRA

 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ  giám sát, kiểm tra

          Nhiệm vụ của Ban kiểm tra HĐMTVN và Ban kiểm tra cấp Tỉnh, Thành phố, khu vực trực thuộc (gọi tắt là Ban kiểm tra HĐMT trực thuộc) thực hiện theo qui định tại chương V Điều lệ HĐMT Việt Nam theo phân cấp tổ chức công tác cán bộ với nguyên tắc Ban kiểm tra cấp nào chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát HĐMT và thành viên cấp đó (HĐMT đồng cấp) có nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các đối tượng chủ yếu sau:

          1. Ban kiểm tra thực hiện Giám sát Chủ tịch, các phó Chủ tịch,  Ban Thường trực, Thành viên Ban kiểm tra do Đại hội Đại biểu HĐMT toàn quốc bầu và Thường trực HĐMTVN bổ nhiệm, HĐMT trực thuộc trong quá trình chỉ đạo điều hành. Thực hiện kiểm tra chủ động và theo định kỳ, khi nhận được đơn thư theo quy định hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Nghị quyết Đại hội đại Biểu Mạc tộc toàn quốc, Điều lệ, quy chế, chương trình, nhiệm vụ công tác... của HĐMT Việt Nam và tổ chức HĐMT cùng cấp, trực thuộc; Chịu trách nhiệm trước Đại hội Đại biểu toàn quốc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

          2.  Khi phát hiện các thành viên, tổ chức thuộc HĐMTVN vi phạm, Ban kiểm tra có quyền thông báo bằng văn bản với Ban thường vụ HĐMTVN yêu cầu cá nhân và tập thể có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục.

          3.  Giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, kinh phí, chi phí lễ hội, hội nghị, hội thảo và các mặt hoạt động khác… của HĐMT Việt Nam và HĐMT cùng cấp, trực thuộc.

         4. Tiếp nhận các đơn thư, đề nghị, kiến nghị, tố cáo của thành viên và tổ chức trong cộng đồng Mạc tộc Việt Nam, với điều kiện nội dung đơn thư đã được tập thể, chủ tịch HĐMT cùng cấp và HĐMT trực thuộc ký, đóng dấu xác nhận.

          5. Thông báo trả lời kết luận các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền  của Ban kiểm tra HĐMT Việt Nam; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người đại diện HĐMTVN, HĐMT cùng cấp, trực thuộc để giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tập thể, cá nhân thuộc HĐMTVN; HĐMT cùng cấp, trực thuộc  trong phạm vi quản lý…theo quy định của Pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định của HĐMTVN và Quy chế tổ chức hoạt động của  Ban kiểm tra.

         6. Ban kiểm tra HĐMTVN:  Không xem xét các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tập thể, cá nhân nặc danh, dấu tên, chữ ký phôtô, khiếu nại tố cáo vượt cấp ở các đơn vị, thành viên Mạc tộc địa phương khu vực tỉnh , thành phố... đã có tổ chức HĐMT và BKT (tổ kiểm tra) cùng cấp, trực thuộc và nội dung đơn thư đó chưa được tập thể, chủ tịch HĐMT cùng cấp, trực thuộc xác nhận ký, đóng dấu đề nghị kiểm tra (Không bao gồm đơn thư kiến nghị liên quan đến Chủ tịch vi phạm).

-  Không xem xét lại các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị mà các cơ quan chức năng quản lý, Ban kiểm tra, thanh tra nhà nước, cơ quan công an, chính quyền địa phương từ cấp xã, phường trở lên, cơ quan báo chí chính thống, BKTHĐMT Việt Nam, BKT HĐMT cùng cấp và các địa phương trực thuộc đã thông báo trả lời kết luận, đăng tải, nếu đơn thư đó không có nội dung gì mới.

-  Không xem xét đơn thư liên quan đến tâm linh, đền, chùa, miếu, mộ tổ, di tích, phế tích, Từ đường, phả hệ liên quan đến các dòng họ, chi họ Mạc và họ gốc Mạc.

         7. Ban Kiểm tra kiến nghị các tập thể , cá nhân thành viên Mạc tộc không phát tán đơn thư, email; nhắn điện thoại đưa tin thất thiệt, nói xấu, đả kích vắng mặt, đơn thư không có chứng cứ gây mất đoàn kết nội bộ; Không gửi các đơn thư khiếu kiện thuộc công việc nội bộ hoặc biết trước sẽ làm mất uy tín cá nhân, tổ chức, dòng họ thuộc HĐMT tới các cơ quan quản lý nhà nước, báo, đài khi nội dung đó chưa được cấp có thẩm quyền là chủ tịch và HĐMT các cấp xem xét, ký duyệt, thông qua.

          8. Tổ chức trao đổi thông tin, nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên Ban kiểm tra HĐMTVN và Ban kiểm tra, uỷ viên Ban kiểm tra HĐMT cùng cấp, trực thuộc.

Điều 3. Quyền hạn của Ban kiểm tra và các thành viên

         1. Ban kiểm tra có quyền yêu cầu, kiến nghị, đề nghị, khuyến cáo các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cái tiến cơ cấu tổ chức, chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động, các hình thức khen thưởng và xử lý kỷ luật vi phạm đối với tổ chức, cá nhân và các mặt hoạt động công tác của Mạc tộc Việt nam với chủ tịch HĐMTVN. Thông báo kết luận đơn thư khiếu nại, kiến nghị của Ban kiểm tra trước khi công bố có thể được tham khảo ý kiến của chủ tịch hoặc ban thường vụ HĐMTVN.

        2. Chủ tịch, phó chủ tịch... Ban thường trực HĐMTVN, trưởng các ban cùng cấp và HĐMT cùng cấp phải cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, kế hoạch chương trình, nghị quyết, nội dung nhiệm vụ công tác của HĐMT cùng cấp cho Ban kiểm tra như các uỷ viên Ban thường vụ (hoặc phó chủ tịch) HĐMTVN và HĐMT cùng cấp.

          3.  Thông báo kết luận trả lời đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị của Ban kiểm tra với Chủ tịch, Ban thường vụ, HĐMT Việt nam  không được hoặc chậm được giải quyết với lý do không chính đáng, phù hợp thì Ban kiểm tra có quyền yêu cầu Chủ tịch, Ban thường trực, HĐMTVN tổ chức hội nghị bất thường để báo cáo hoặc trình Hội nghị đại biểu toàn quốc HĐMTVN và không chịu trách nhiệm những nội dung sẽ xảy ra (nếu có) với nội dung văn bản đã được kiến nghị, đề nghị.

          5. Trưởng, phó ban và ủy viên BKT được tham dự các hội nghị của Ban thường vụ, HĐMT cùng cấp và được tham gia ý kiến thảo luận nhưng không được quyền biểu quyết.

          6. Các uỷ viên Ban kiểm tra được Trưởng ban phân công uỷ quyền giải quyết đơn thư hoặc các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra: Có quyền yêu cầu  chủ tịch, các phó chủ tịch, trưởng các ban, chủ tịch, HĐMT địa phương trực thuộc và  các thành viên có liên quan thuộc HĐMTVN được tiếp cận  thông tin, tài liệu tại nơi lưu giữ hoặc tự lưu giữ; có quyền tới các địa điểm nơi tổ chức, thành viên HĐMTVN làm việc, ở, để phục vụ công tác kiểm tra liên quan đến tổ chức, cá nhân thành viên và mọi mặt hoạt động thuộc HĐMTVN và HĐMT cùng cấp, trực thuộc. Tổ chức và cá nhân thành viên Mạc tộc được yêu cầu phải cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ, trả lời những vấn đề do Ban kiểm tra và các thành viên Ban kiểm tra nêu ra: Kịp thời, đầy đủ, trung thực, chính xác.

 

                                               CHƯƠNG III

NHIỆM VỤ CỦA TRƯỞNG BAN VÀ CÁC THÀNH VIÊN BKT

 

Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng ban kiểm tra

1. Trưởng ban BKTHĐMT có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban kiểm tra.

2. Nghiên cứu các nghị quyết Đại hội đại biểu MTVN, chương trình, quyết định, thông báo nhiệm vụ công tác của Ban thường trực HĐMT Việt Nam, HĐMT trực thuộc, đề ra chương trình nội dung công tác, báo cáo hoặc uỷ quyền báo cáo trước hội nghị HĐMTVN về hoạt động và chương trình công tác của Ban kiểm  tra.

3. Tham gia với Ban thường vụ HĐMTVN xây dựng quy hoạch nhân sự, bố trí, sử dụng và thực hiện công tác cán bộ nhân sự của Ban kiểm tra HĐMTVN  và Ban kiểm tra cùng cấp, trực thuộc.

4. Quan hệ chặt chẽ với đơn vị, các tổ chức khác trong HĐMTVN cùng các tổ chức, ban, bộ phận liên quan và HĐMT cùng cấp, trực thuộc phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của đơn vị, Thành viên cộng đồng Mạc tộc, thực hiện tốt chế độ kiểm tra định kỳ và đột xuất theo qui định về công tác của Ban kiểm tra.

5. Ký, đóng dấu các văn bản của Ban kiểm tra

6. Chuẩn bị nội dung và chủ trì các hội nghị của Ban kiểm tra

7. Chịu trách nhiệm báo cáo sơ kết, tổng kết và các chỉ thị, nghị quyết. quyết định, chương trình công tác thuộc trách nhiệm của BKT với các đơn vị.

8. Thay mặt BKT kết luận sau khi có văn bản của BKT về công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo theo phân cấp.

9. Phó trưởng ban giúp việc Trưởng ban và được phân công một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng ban và BKT những nội dung công việc và phát ngôn đã thực hiện giải quyết.

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của ủy viên BKT.

          1. Nắm vững các chương trình phân công công tác của BKT; và ý kiến chỉ đạo của Trưởng BKT, kế hoạch chương trình HĐMTVN, tổ chức thực hiện chương trình công tác đó thuộc phạm vi trách nhiệm được Trưởng ban phân công.

          2. Đóng góp trực tiếp vào các nội dung và chương trình công tác của BKT. Báo cáo với Trưởng ban và Ban kiểm tra trong việc phối hợp tham khảo ý kiến chủ tịch HĐMTVN và HĐMTcùng cấp, trực thuộc để Ban kiểm tra xem xét quyết định.

          3. Tham gia các đoàn kiểm tra của HĐMTVN, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân do không hoàn thành công việc được phân công.

          4. Định kỳ báo cáo công tác kiểm tra về trưởng ban BKT theo nhiệm vụ được phân công.

          5. Tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt của BKT, được cung cấp tài liệu quan hệ đến công tác kiểm tra.

 

                                            CHƯƠNG IV

      NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM TRA

 

Điều 6: Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm tra:

          1 . Ban kiểm tra HĐMT do Đại hội Đại biểu HĐMT bầu hoạt động độc lập trong công tác giám sát, kiểm tra. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quyết định liên quan đến công tác kiểm tra biểu quyết theo đa số quá bán , trong trường hợp hai bên có số phiếu ngang nhau thì phiếu của Trưởng ban thuộc bên nào thì đó là phiếu quyết định. Trong trường hợp cần thiết Trưởng ban có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước Ban kiểm tra . Mọi thành viên của BKT thực hiện quyền dân chủ thảo luận và tham gia công việc của BKT. Nếu có ý kiến chưa thống nhất được quyền bảo lưu và có thể báo cáo chủ tịch và HĐMT cùng cấp; Trưởng ban BKT cấp dưới báo cáo BKT cấp trên. Trong khi chờ đợi ý kiến, mọi thành viên phải thực hiện nghiêm chỉnh quyết định đó khi đã được tập thể BKT thông qua.

          2 . Hội nghị thường kỳ của BKT: Mỗi quý họp 1 lần để kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết kỳ họp trước và bàn chương trình hoạt động quý tới và kế hoạch tổ chức thực hiện. Khi có vụ việc cần thiết giải quyết thì BKT họp bất thường để bàn biện pháp, kế hoạch tiến hành.

          3.  Hội nghị Ban kiểm tra  có giá trị khi có đủ quá bán số thành viên  tham gia ý kiến biểu quyết. trong điều kiện các uỷ viên không dự họp tập trung được, thì Ban kiểm tra chuyển văn bản , nội dung họp, nghị quyết, thông báo Kết luận (nếu văn bản không liên quan đến tổ chức, cá nhân cần giữ bí mật thông tin trong quá trình kiểm tra) để các uỷ viên tham gia quyết nghị thông qua bằng điện thoại, email, thư, văn bản hoặc uỷ quyền cho uỷ viên kiểm tra khác biểu quyết, nhưng được đa số uỷ viên nhất trí. Kết quả, ý kiến biểu quyết theo hình thức này được chấp thuận như các uỷ viên kiểm tra trực tiếp có mặt dự họp.

Điều 7. Chế độ kiểm tra

          1. Kiểm tra tài chính Hội đồng Mạc tộc đồng cấp 6 tháng 1 lần

          2. Kiểm tra chủ động thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại Hội Đại Biểu HĐMTVN và nghị quyết, chỉ thị chương trình công tác của  HĐMTVN, HĐMT trực thuộc:

          - Đối với HĐMT Việt Nam: 6 tháng 1 lần

          - Đối với HĐMT địa phương: 12 tháng 1 lần hoặc khi có vụ việc.

Điều 8. Chế độ giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo những vấn đề phát hiện khi kiểm tra.

          1. Thông báo địa chỉ hộp thư của trưởng, phó ban để thu nhận đơn thư KNTC của đơn vị, thành viên cộng đồng Mạc tộc.

          2. Các thành viên BKT nghiên cứu, xem xét đơn thư KNTC (nếu có) nêu hướng giải quyết.

          3. Báo cáo BKT và tham khảo ý kiến chủ tịch HĐMT để phối hợp thống nhất về nội dung đơn thư và hướng giải quyết .

          4. Trong quá trình tiến hành giải quyết đơn thư, kiến nghị, KNTC phải đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, Điều lệ, Quy chế HĐMTVN, HĐMT cùng cấp, quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm tra. giữ bí mật thông tin, tài liệu và bảo vệ danh tính người cung cấp thông tin tài liệu (tuỳ thuộc mức độ ảnh hưởng từng vụ,việc)

Điều 9. Chế độ lập kế hoạch công tác, tổng kết và báo cáo

          1. BKT xây dựng kế hoạch cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó từng năm, từng quý xây dựng kế hoạch cụ thể.

          2. Kế hoạch nội dung kiểm tra được tham khảo ý kiến Chủ tịch HĐMTVN, Chủ tịch HĐMT cùng cấp, trực thuộc trước khi thực hiện và thông báo trước với đơn vị , cá nhân liên quan.

          3. Sau khi tiến hành kiểm tra có kết quả một nội dung nào đó, tại HĐMTVN hoặc HĐMT địa phương, đơn vị, thành viên Mạc tộc, trưởng ban BKT hoặc tổ trưởng, nhóm trưởng kiểm tra trước khi ban hành thông báo kết luận trả lời có thể tham khảo ý kiến chủ tịch HĐMT cùng cấp hoặc chủ tịch HĐMT trực thuộc biết, để phối hợp.

          4. Sau 6 tháng và kết thúc mỗi kỳ, BKT tiến hành sơ, tổng kết công tác và gửi báo cáo tới chủ tịch HĐMT VN; BKT cấp dưới Báo cáo BKT cấp trên bằng văn bản.

                                               CHƯƠNG V

CÁC MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC VÀ TÀI CHÍNH

Điều 10. Mối quan hệ làm việc của Ban kiểm tra HĐMT

          1- Ban kiểm tra (tổ kiểm tra) HĐMT cùng cấp, trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch,  các phó chủ tịch, Ban thường vụ, các đơn vị, thành viên HĐMTVN và Chủ tịch – HĐMT cùng cấp, trực thuộc thực hiện tốt chức năng trong hoạt động  kiểm tra.

          2- BKT thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ và kịp thời phản ánh, yêu cầu, kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch HĐMTVN, Chủ tịch HĐMT cùng cấp, trực thuộc về tình hình hoạt động nội dung chương trình công tác của BKT.

          3- Chi phí hoạt động, hội họp, phương tiện đi lại, tài liệu, ấn phẩm và các chi phí có liên quan… được trích từ Quỹ, kinh phí của  HĐMT cùng cấp và tự túc của các ủy viên BKT.

          4. Ban kiểm tra và Trưởng ban kiểm tra được trực tiếp ký, đóng dấu các văn bản thuộc Ban kiểm tra ban hành và được sử dụng con dấu chung của HĐMT VN và HĐMT cùng cấp và chịu trách nhiệm với nội dung văn bản đã ký, đóng dấu.

                                            CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN KHEN THƯỞNG ,KỶ LUẬT VÀ THI HÀNH

Điều 11. Khen thưởng kỷ luật

Trong quá trình thực hiện, tập thể và thành viên thuộc Ban kiểm tra HĐMT Việt nam và HĐMT cùng cấp và trực thuộc nếu có thành tích sẽ được Ban kiểm tra cùng cấp đề nghị, khuyến nghị Chủ tịch HĐMTVN và HĐMT địa phương trực thuộc và cùng cấp ghi nhận,  khen thưởng - Vinh danh.

- Các tổ chức, cá nhân thuộc HĐMTVN và HĐMT địa phương cùng cấp, trực thuộc thông qua đơn thư đề nghị, kiến nghị tố cáo, nếu Ban kiểm tra kết luận được lỗi vi phạm gây tổn hại đến các mặt công tác, uy tín và đoàn kết của Mạc tộc sẽ kiến nghị, đề nghị, khuyến nghị Chủ tịch HĐMTVN và Chủ tịch HĐMT trực thuộc và cùng cấp xem xét quyết định các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm: Nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, khiển trách, cảnh cáo, bãi miễn, thôi giữ các chức vụ đang đảm nhiệm và không cử, bổ nhiệm lại… Các chức vụ trong hệ thống tổ chức Mạc tộc các cấp … Kể cả việc công bố công khai mức độ vi phạm trên trang web Mactoc.com; Bản tin Mạc tộc hoặc thông báo tới Hội đồng Mạc tộc, Ban Liên lạc, Hội đồng gia tộc, tộc trưởng hoặc chủ tịch Hội đồng gia tộc chi họ ở địa phương (nơi cư trú) và các hình thức khác nếu BKT thấy là cần thiết, sau khi thống nhất tham khảo ý kiến chủ tịch HĐMTVN và HĐMT Mạc tộc cùng cấp và trực thuộc.

Điều 12.Trưởng ban và các ủy viên BKT nhiệm kỳ 2011 – 2014 và Ban kiểm tra, các uỷ viên BKT các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện quy chế này. 

Điều 13. Những điều khoản chưa được nêu trong quy chế, quá trình thực hiện phát sinh sẽ được sửa đổi, bổ sung và do Hội nghị BKT HĐMTVN xem xét quyết định sau khi tham khảo ý kiến chủ tịch HĐMTVN và HĐMT cùng cấp và trực thuộc.

Quy chế  gồm 6 chương, 13 điều đã được hội nghị BKT HĐMT Việt nam biểu quyết thông qua ngày 19/5/2013  và có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2013.

 

               T/M   HỘI  ĐỒNG  MẠC TỘC VI ỆT NAM

                                                                            CHỦ TỊCH

 

                                                                                Đã ký

 

                                                GS.TSKH  PHAN ĐĂNG NHẬT

                             

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ công tác các thành viên

thuộc Ban kiểm  tra Hội đồng Mạc tộc Việt Nam

Ngày 30 tháng 11 năm 2011 BKT đã họp thống nhất và thông qua phân công nhiệm vụ công tác của các thành viên như sau:

          Nguyên tắc chung: Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các quyết định thuộc về công tác kiểm tra thực hiện theo đa số quá bán, trường hợp số phiếu ngang nhau thì phiếu Trưởng ban bên nào thì đó là phiếu quyết định. Trong trường hợp cần thiết khác Trưởng ban có quyền quyết định các nội dung công việc và chịu trách nhiệm trước Ban.

          2. Phó ban giúp trưởng ban và được phân công một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước trưởng ban những nội dung đã phân công, giải quyết.

3. Các thành viên có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được phân công, bố trí sắp xếp của Trưởng ban và phó ban. Chịu trách nhiệm trước BKT giải quyết mọi việc có liên quan trong phạm vi được phân công, chăm lo xây dựng đoàn kết nội bộ ở các hội đồng Mạc tộc địa phương. Chịu trách nhiệm các nội dung công việc đã giải quyết và phát ngôn, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác và đi công tác ở các địa phương để giải quyết  các việc đột xuất.

Phân công cụ thể:

          1. Ông Hoàng Trần Hòa: Trưởng ban phụ trách chung, tiếp nhận phân công thành viên giải quyết đơn thư KNTC, lập kế hoạch công tác, phân công kiểm tra thực hiện nhiệm vụ các thành viên, Ký các văn bản kết luận và phát ngôn các nội dung thuộc BTTR. Kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ Mạc tộc và giám sát thanh tra: Thường trực HĐMTVN câu lạc bộ Doanh nhân, Ban tổ chức. Trang web Mạc tộc, Bản tin Mạc tộc; HĐMT ngoài nước (Nếu có).

          Địa chỉ: …. Lương Định Của – Quận Đống Đa – Hà Nội;

ĐT: 0976501354. Email: hoangtranhoa@gmail.com

          2. Ông Phan Mạc Tuấn: Phó trưởng ban/ thư ký giúp trưởng ban kiểm tra giám sát và giải quyết mọi vụ việc phát sinh thuộc HĐMT các địa phương: Hà Nội, các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào T.Phố HCM- các tỉnh phía Nam; các ban, đơn vị thuộc HĐMT gồm: Quỹ khuyến học khuyến tài Mạc Đĩnh Chi; Công ty Mạc tộc, Công tác đoàn kết nội bộ thuộc các địa phương khu vực được phân công.

      Phụ trách kinh phí hoạt động của Ban kiểm tra, Tổng hợp lập báo cáo, lưu văn bản các kỳ họp.

Địa chỉ: Số 26 T/thể Quân đội K80C V/Phúc – Hà Nội.

ĐT: 0983356268. Email: mactuan62@gmail.com

         3. Ông Trần Đăng Úy: Phó trưởng ban giúp việc trưởng ban và phụ trách Kiểm tra giám sát, giải quyết mọi vụ việc phát sinh thuộc các HĐMT địa phương: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Bình. Quảng Ninh. Công tác  đoàn kết nội bộ trong phạm vi các địa phương khu vực được phân công.

 Địa chỉ: Đường 14 tổ dân phố Phú Hải, phường Anh dũng quận Dương Kinh – Hải Phòng. ĐT: 0906071897  Email:

          4. Ông Mạc Như Giác: Phó trưởng ban giúp trưởng ban phụ trách kiểm tra giám sát, giải quyết mọi vụ việc liên quan đến HĐMT các địa phương: Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận. (vùng Miền Trung khu 5-Tây Nguyên). Công tác đoàn kết nội bộ ở các địa phương trong khu vực được phân công.

Địa chỉ: lô 31 – P7. 1 Đường Nguyễn Tất Thành TP Đà Nẵng.

          ĐT: 0903588323. Email: giacmn@gmail.com

          5. Ông Tô Duy Hinh: Ủy viên kiểm tra giám sát và giải quyết mọi vụ việc liên quan đến HĐMT các địa phương khu 4: Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình và kết nối dòng họ. Giám sát việc trùng tu tôn tạo, phục dựng các khu tưởng niệm (Mạc Đăng Binh, Mạc Đăng Lượng, Mạc Đĩnh Chi thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh). Công tác đoàn kết nội bộ các khu vực địa phương được phân công.

Địa chỉ:

ĐT: 0913093239 Email: dulichxuanhinh@yahoo.com.vn

          6. Ông Vũ Tường Long: Ủy viên kiểm tra giám sát giải quyết mọi vụ việc liên quan thuộc HĐMT các địa phương: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn và các ban thuộc HĐMTVN: Ban Kinh tế - tài chính HĐMT; Văn phòng Mạc tộc, Công trình Tôn tạo ở các khu tưởng niệm Lễ và hội ở Hà Nội (Đền Quan quận, Vĩnh Phúc). Công tác đoàn kết nội bộ các địa phương khu vực được phân công.

Địa chỉ: Số 34, ngách 93 ngõ Văn Hương – Đống Đa – Hà Nội.

ĐT: 01696926647  Email:

          7. Ông Phạm Đức Hùng: Ủy viên kiểm tra giám sát giải quyết mọi vụ việc thuộc HĐMT địa phương: Bắc giang, Lạng sơn, Lao cai, Yên bái, Hòa bình, Lai châu, Sơn la ; Điện biên Các ban thuộc HĐMT: Ban tuyên truyền thi đua khen thưởng, Ban đối ngoại và Công tác đoàn kết nội bộ các địa phương, khu vực được phân công.

Địa chỉ: Số 12A Đinh Công Tráng, Hà Nội. ĐT: 0903420576.

Email: phammachung@gmail.com

          8. Ông Hoàng Sơn Hiền: Ủy viên kiểm tra giám sát giải quyết mọi vụ việc liên quan thuộc HĐMT các địa phương: Hải Phòng các huyện đảo Cát Bà, Bạch Long Vĩ; Điện Biên, Hà Nam, Ninh Bình. Nam Định. Khu tưởng niệm vương triều Mạc tại Kiến Thụy, Từ đường họ Mạc tại Cổ Trai, Mộ Thái Tổ và các ban thuộc HĐMT: Ban nghiên cứu lịch sử kết nối dòng họ. Công tác đoàn kết nội bộ các địa phương, khu vực được phân công.

Địa chỉ:

ĐT: 093246387. Email: Hoangsonhien@gmail.com

          Bản phân công tạm thời có hiệu lực thực hiện từ ngày 30 /11/2011 Trong quá trình thực hiện, phát sinh công việc thực tế… khi cần thiết sẽ  sửa đổi bổ sung sau khi  thống nhất với Tập thể Ban kiểm tra.

- Nơi gửi:

- Thường trực (thay B.Cáo)

- Các Ô: Phó ban; UVBKT

- Lưu

 T/M. Ban kiểm tra

Trưởng ban

Đã ký

 

Hoàng Trần Hoà

 

 

BAN KIỂM TRA HĐMT VIỆT NAM

Số:……/BKT MTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
 

           Hà nội, ngày 03 tháng 02  năm 201

 

Kính gửi: Ông (Bà)………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

Ban kiểm tra HĐMT Việt Nam thông báo: Đã nhận được đơn, thư của

 Ông (Bà) gửi ngày……………..

Với nội dung:…………… ………………………………………………...

…………………………………………………………………………………….

Ban kiểm tra đang nghiên cứu và sẽ trả lời Ông (Bà) trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi chuyển/Lưu H/S

- Chuyển Ông:

Ban KT: ĐT……………giải quyết

- Lưu: Ban KT

TM. BKT/HĐMTVN

Trưởng ban

 

 

 

HOÀNG TRẦN HÒA

 

Ban Kiểm tra - HĐMTVN

Số: 06/BKT- MTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

  
 

              Hà nội, ngày 2 tháng 06 năm 2013

 

                                                       TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua Quyết nghị  ban hành Quy chế Tổ chức Hoạt động của  

                   Ban  kiểm tra thuộc HĐMTVN nhiệm kỳ 2011 - 2014.

Kính thưa:   - Đoàn chủ tịch

                      - Thưa các quý vị Đại biểu tham dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ 

                     2011-2013 thuộc HĐMT Việt Nam.

Trước hết cho phép tôi thay mặt Ban kiểm tra thuộc HĐMTVN xin gửi tới Quý vị đại biểu tham dự hội nghị hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Thay mặt Ban kiểm tra xin kính trình tới Quý vị Đại biểu và toàn thể hội nghị sẽ thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2011-2014.

Thực tế Ban kiểm tra HĐMTVN được Đại hội Đại biểu toàn Quốc Mạc tộc Việt nam  ngày 6/11/2011 bầu công khai trực tiếp tại Đại hội với số lượng là 8 thành viên. Ngày 21/11/2011 Hội nghị Ban kiểm tra lần thứ nhất (tham dự có Ban thường trực HĐMTVN) đã bầu ra trưởng ban và 3 phó ban, phân công, phân nhiệm các thành viên và đã nhận, xác minh thông báo trả lời kết luận được 3 đơn thư năm 2011 đã dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm tra  gửi tới một số quý vị bằng văn bản, thư điện tử xin ý kiến tham gia góp ý nhưng chưa nhận được Ý kiến nào. Thực tế quá trình Hoạt động trong HĐMTVN chúng ta, không phải mọi việc đều “ xuôi chèo, mát mái” và đã có dấu hiệu xuất hiện “xung đột nội bộ” nên cần có Quy chế Ban kiểm tra để điều chỉnh giải quyết các vụ việc phát sinh trong dòng tộc giúp cho việc phân định đúng, sai giữ gìn sự đoàn kết thống nhất giúp HĐMT từng bước thực hiện việc chiêu tuyết cho Tổ tiên ta, họ Mạc ta xứng danh với một Vương triều.

 Về phần mình là Trưởng Ban tôi thành thực xin lỗi các Bác, các Anh và Quý vị Đại biểu xin nhận thiếu sót khuyết điểm của Ban kiểm tra (Nếu có) nhất  là ban hành quy chế Ban kiểm tra chậm đến nay mới trình Hội nghị thông qua.

 Về Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2011-2014 gồm 6 chương; 13 điều. Nội dung cụ thể được thể hiện trong văn bản quy chế được gửi tới Quý vị.

Vì thời gian không cho phép, nay chỉ xin trình tóm tắt nội dung cơ bản của Quy chế như sau.

1. Quy định chung: gồm Các căn cứ xây dựng quy chế.

Chương 1. Tổ chức của Ban kiểm tra Được Đại hội Đại biểu toàn quốc Bầu gồm Họ và tên , chức vụ của 8 thành viên.

 Chương 2. Chức năng nhiệm vụ, Quyền hạn và Đối tượng của Ban kiểm tra: Nguyên tắc chung là Ban kiểm tra cấp nào thì giải quyết các vụ việc theo  khu vực, tỉnh, thành phố phân cấp, phân quyền ở cấp, khu vực đó, Ban kiểm tra HĐMTVN chỉ giải quyết thuộc phạm vi HĐMTVN; Ban kiểm tra Tỉnh Thành Phố địa phương thì Giải quyết theo khu vực ở nơi có HĐMT thì cần thành lập Ban kiểm tra hoặc bộ phận kiểm tra để giúp giải quyết vụ việc phát sinh.

2.  Nhiệm vụ Ban kiểm tra là Giám sát quá trình chỉ đạo điều hành, thực hiện Điều lệ, Quy chế, chương trình, nội dung công việc thuộc phạm vi Mạc tộc; đối tượng giám sát  các thành viên HĐMT do Đại hội, HĐMT, Ban thường vụ bầu, bổ nhiệm các chức danh từ Chủ tịch, Ban Thường vụ, Phó chủ tịch.. trưởng các Ban trực thuộc và các Ban, quỹ, câu lạc bộ, trang  web; bản tin Mạc tộc; Giám sát  kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, kinh phí, tiền công đức, tài trợ ủng hộ hội nghị, hội thảo, xây dựng, tôn tạo trùng tu thuộc kinh phí Mạc tộc.

3. Tiếp nhận đơn thư và xác minh trả lời kết luận các đơn thư theo phân cấp, trong đó không xem xét các đơn thư vượt cấp, nặc danh, chữ ký phô tô, hoặc các đơn thư mà các cơ quan thanh tra, kiểm tra nhà nước đã thanh tra trả lời kết luận (nếu không có nội dung gì mới); Không xem xét các đơn thư gửi tới nếu không có ý kiến ký xác nhận của chủ tịch và tập thể Hội đồng Mạc tộc địa phương tỉnh, thành phố gửi tới và các đơn thư  liên quan đến tâm linh, Đền, chùa, miếu , mộ tổ, từ đường, phả hệ chi họ.

4. Quyền hạn của Ban kiểm tra và các thành viên kiểm tra:

Quyền yêu cầu, kiến nghị, đề nghị các biện pháp sửa đổi bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức, chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động, các hình thức khen thưởng, xử lý vi phạm với tổ chức, cá nhân và các mặt hoạt động tới Chủ tịch HĐMTVN và Ban thường vụ và với Chủ tịch HĐMT các địa phương trực thuộc, thông báo kiến nghị của ban kiểm tra trước khi công bố có thể được tham khảo ý kiến của Chủ tịch và ban thường vụ HĐMT cùng cấp.

5. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin: Ban kiểm tra và các Thành viên được Ban kiểm tra phân công có quyền yêu cầu chủ tịch, các phó chủ tịch các thành viên, đơn vị trực thuộc HĐMTVN cung cấp các thông tin, tài liệu và được quyền tiếp cận thông tin tài liệu đó, đến các địa điểm phát sinh vụ việc và cá nhân, đơn vị được yêu cầu phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu kịp thời, trung thực, chính xác, đầy đủ để phục vụ công tác thanh tra.

6. Trưởng, phó, thành viên ban kiểm tra được tham dự các cuộc họp của ban thường vụ, HĐMT cùng cấp, được quyền tham gia ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

 Chương 3: Nhiệm vụ của Trưởng  ban và các thành viên Ban; Trách nhiệm, quyền hạn của thành viên: được thế hiện trong chương này đề nghị quý vị xem. Trong đó có điểm quan trọng Trưởng Ban được trực tiếp ký đóng dấu các văn bản do Ban thanh tra ban hành và được sử dụng chung con dấu của HĐMT cùng cấp.

Chương 4: Nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban kiểm tra; Chế độ kiểm tra; Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; Chế độ lập kế hoạch công tác, tổng kết và báo cáo kiểm tra. (mời Quý vị xem trong văn bản quy chế)

Chương 5. Các Mối quan hệ làm việc và tài chính.

 Ban kiểm tra là Ban được Đại hội Đại biểu toàn quốc bầu, Hoạt động độc lập và có quan hệ mật thiết và hợp tác chặt chẽ với chủ tịch, ban thường vụ và các thành viên đơn vị trực thuộc HĐMTVN; Các điều khác thể hiện trong quy chế.

Chương 6: Điều khoản khen thưởng, kỷ luật và thi hành.

1.Quá trình thực hiện các thành viên kiểm tra nếu có thành tích đề nghị ghi nhận, khen thưởng. Trong thực tế hoạt động và giải quyết đơn thư nếu phát hiện các thành viên, đơn vị thuộc HĐMTVN vi phạm sẽ kiến nghị, khuyến nghị tới Chủ tịch, Ban thường vụ, HĐMTVN và HĐMT cùng cấp xử lý các hình thức như: nhắc nhở, phê binh, kiểm điểm, khiển trách, cảnh cáo… Miễn nhiệm, Bãi nhiệm thôi giữ các chức vụ chức danh trong tổ chức hệ thống Mạc tộc; thông báo về tộc trưởng (chủ tịch HĐGT) địa phương để biết hoặc thông báo có kèm theo ảnh trên Mactoc.com; bản tin Mactoc.

2. Quá trình thực hiện phát sinh những điều chưa được nêu trong quy chế hoặc khi cần thiết sửa đổi bổ sung sẽ do Hội nghị Ban kiểm tra quyết định có báo cáo xin ý kiến chủ tịch và ban thường vụ HĐMTVN.

 Trên đây là những nội dung chính của Bản quy chế trình Hội nghị xem xét thông qua về chủ trương cho phép Ban hành bản quy chế kiểm tra và giao cho Ban kiểm tra hoàn chỉnh chịu trách nhiệm.

- Ban kiểm tra gửi tới Chủ tịch, Ban Thường vụ và các Chủ tịch HĐMT các tỉnh thành phố quy chế kiểm tra, còn sẽ gửi qua thư điện tử tới các quý vị có Email và Trong quy chế vẫn còn nhiều khiếm khuyết rất mong các quý vị tham gia bổ sung gửi ý kiến vào địa chỉ Ông Hoàng trần Hòa và Ông Phan Mạc Tuấn và sẽ Tổng hợp đăng tải trên trang Mạc tộc .com thời điểm thích hợp.

-  Xin gửi kèm theo bản phân công nhiệm vụ và địa chỉ của các Thành viên  tới quý vị tiện liên hệ.

                         Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi gửi

 -Như trên

- Lưu: Ban KT

TM. BKT/HĐMTVN

Trưởng ban

 

Đã ký

 

HOÀNG TRẦN HÒA

 

Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc