Thứ 2, 10/05/0/2010
Chào mừng các bạn đến với website Mạc Tộc Việt Nam
HĐ Mạc tộc VN và các địa phương

HỘI ĐỒNG                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẠC TỘC VIỆT NAM                                 Độc lập - Tự do – Hanh phúc

Số 25 / QĐ-TCNS       

---------------                                                   --------------- 

               Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013                                                

                         

                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

 - Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam ban hành số 01/QĐ- ĐL. HĐMT ngày 28/11/2011 của Chủ tịch HĐMTVN

- Căn cứ vào Kết quả Hội nghị Ban liên lạc Mạc tộc tỉnh Lâm Đồng ngày 29/8/2013

- Xét đề nghị của Ông Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Hội đồng Mạc tộc Việt Nam

 

QUYẾT ĐỊNH

                V/V  Công nhận Ban liên lạc Mạc tộc tỉnh Lâm Đồng

 

Điều I:  Công nhận Ban liên lạc Mạc tộc tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2013 -2016. Gồm có các ông, bà có tên sau đây:  

TT

        Họ và tên

 

         Địa chỉ

 Số điện thoại

Chức vụ

1

Ông Hoàng Tú  

22 Lê Thị Pha, Thạch Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng

 

0976.002891

Trưởng ban

2

Ông Nguyễn Văn Kỳ

Huyện Công an

 Đơn Dương, Lâm Đồng

0914.490979

Phó ban

 

3

Ông Hoàng Văn Thịnh

Thị trấn Thành Mỹ

Đơn Dương- Lâm Đồng

0918.564317

Phó ban

`

 

Điều II. Ban liên lạc Mạc tộc tỉnh Lâm Đồng; Văn phòng - Tổ chức Nhân sự HĐMTVN; Các Ông có tên trong Ban liên lạc Mạc tộc  tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.   

Điều III. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                             T/M HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM      

                                                               CHỦ TỊCH

                                                                    Đã ký

 

                                                    GS.TSKH PHAN ĐĂNG NHẬT

 

 

Nơi nhận

    -  Thường trực HĐMTVN ( báo cáo )

     - Ban liên lạc Mạc tộc tỉnh L âm Đ ồng 

    - Văn phòng - Tổ chức nhân sự HĐMTVN ( lưu )

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẠC TỘC VIỆT NAM                    Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 Số 26 / QĐ-TCNS                                                    

---------------                                    -----------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

                 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM

 

- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Mạc tộc Việt Nam Ban hành số 01/QĐ- ĐL. HĐMT ngày 28/11/2011 của Chủ tịch HĐMTVN

- Căn cứ vào Kết quả Đại hội Hội đồng Mạc tộc tỉnh Thái Nguyên ngày 07 tháng 10 năm 2012

- Xét đề nghị của Ông Trưởng ban Nhân sự  - Hội đồng Mạc tộc Việt Nam

 

                                             QUYẾT ĐỊNH 

               V/VCông nhận Hội đồng Mạc tộc tỉnh Thái Nguyên  

 

Điều I:  Công nhận Hội đồng Mạc tộc tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2012 -2014. Gồm có các ông, bà có tên sau đây:   

 

TT

        Họ và tên

         Địa chỉ

 

 Số điện thoại

Chức vụ

1

Ông Mạc Đăng Liên 

 Xóm Cổ Rùa

 xã Cao Ngạn

 TP Thái Nguyên

0915.640640

Chủ tịch        Hội đồng

 

2

Ông Mạc Đức  Lệ  

Phường Gia Sàn

TP Thái Nguyên

0168.6732318

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Ông Ma Từ Đông Hải

Tổ 1, thị trấn Chùa Hang,

Đông Hỷ , Thái Nguyên

0982.325856

Phó Chủ tịch Hội đồng

 

4

Ông Mạc Đăng Uyển

Xóm Cổ Rùa

 xã Cao Ngạn

 TP Thái Nguyên

 

0280.3620891

Uỷ viên

Điều II. Hội đồng Mạc tộc tỉnh Thái Nguyên; Văn phòng - Tổ chức Nhân sự HĐMTVN; Các Ông có tên trong Hội đồng Mạc tộc tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.   

Điều III. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                             

                                            T/M HỘI ĐỒNG MẠC TỘC VIỆT NAM      

                                                               CHỦ TỊCH

                                                                    Đã ký

 

                                                    GS.TSKH PHAN ĐĂNG NHẬT

                                 

Nơi nhận

    -  Thường trực HĐMTVN ( báo cáo )

     - Hội đồng Mạc tộc tỉnh Thái Nguyên   

    - Văn phòng - Tổ chức nhân sự HĐMTVN ( lưu )

Các tin đã đưa
Bình luận
 
  Viết bình luận
 
Off Telex VNI VIQR
Họ tên
(*)
Email
(*)  
Địa chỉ
(*)
Nội dung
(*)
Mã xác nhận
(*)
Chú thích
(*) Là các trường bắt buộc
 
Hậu duệ nhà Mạc